Nowy numer 20/2024 Archiwum

Pełna treść oświadczenia pełnomocnika Wiosny

"Uchwały podjęte na tym spotkaniu nie mają mocy prawnej i nie są uchwałami Zebrania Członków Stowarzyszenia Wiosna, nie doszło zatem do wyboru Pani Joanny Sadzik na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, jedynym Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Wiosna jest obecnie ks. Grzegorz Babiarz".

Warszawa, dnia 14 lutego 2019 roku

Ks. Grzegorz Babiarz
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wiosna
repr. przez adw. Pawła Kusaka

Oświadczenie

Upubliczniona we wtorek informacja, jakoby w dniu 11 lutego br. doszło do skutecznego odwołania Grzegorza Babiarza z funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wiosna oraz do powołania na to stanowisko Joanny Sadzik, nie jest zgodna z prawdą.

W rzeczywistości Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wiosna, które odbyło się w dniu 4 lutego br., wybrało na funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ks. Grzegorza Babiarza oraz odwołało z tej funkcji Panią Joannę Sadzik. Na tym samym Zgromadzeniu troje pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia zrezygnowało z pełnionych funkcji. Ponadto osoby te poinformowały o swojej rezygnacji środki społecznego przekazu, czego efektem były informacje medialne o wyborze nowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia oraz o rezygnacji pozostały członków Zarządu. Żaden z byłych Członków Zarządu, którzy w dniu 4 lutego 2019 roku złożyli swoje rezygnacje, nie prostował informacji prasowych o swojej rezygnacji, co niezbicie potwierdza, iż osoby te uznawały swoje rezygnacje za skuteczne oraz nie uważały siebie od dnia 4 lutego br. za członków władz Stowarzyszenia. W ten sposób od dnia 4 lutego 2019 jedynym członkiem Zarządu Stowarzyszenia Wiosna był i jest ks. Grzegorz Babiarz.

Następnie, ze względu na późną porę, obrady Walnego Zgromadzenia Członków zostały zakończone i ponowni zaplanowane na dzień 11 lutego 2019 roku, kiedy to miało dojść do omówienia m.in. ogólnej sytuacji Stowarzyszenia oraz spraw bieżących. Na dzień 11 lutego nie zaplanowano żadnych punktów w porządku obrad, które dotyczyłyby spraw personalnych.

Niestety, w miejscu i czasie, gdy miało dojść do kontynuacji obrad Walnego Zgromadzenia Członków, pojawiły się osoby, które nie pełniły już funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia, na skutek swoich rezygnacji z dnia 4 lutego 2019 roku. Osoby te oświadczyły, iż tego samego dnia cofnęły swoje rezygnacje oraz, że jako rzekomy Zarząd przyjęły ki89lkunastu nowych Członków Stowarzyszenia. Liczba osób, które rzekomo zostały przyjęte do Stowarzyszenia, przewyższała liczbę dotychczasowych Członków. Spotkanie to wbrew prawu uznało się za obrady Walnego Zgromadzenia Członków, co następnie zakomunikowało publicznie, iż jako takie Zgromadzenie podjęło uchwały o odwołaniu ks. Grzegorza Babiarza z funkcji Prezesa Zarządu Wiosny oraz ponownego powołania na to miejsce Joanny Sadzik. Pani Joanna Sadzik oraz osoby, które złożyły skuteczne rezygnacje w dniu 4 lutego br., przekazały następnie do opinii publicznej informacje, jakoby stanowiły one Zarząd Stowarzyszenia oraz informacje, iż Zgromadzenie Członków w dniu 11 lutego br. podjęło skuteczne i prawnie wiążące uchwały.

W takim stanie rzeczy, należy wskazać, co następuje:

- trzy osoby, które w dniu 4 lutego 2019 roku złożyły oświadczenia o rezygnacji z funkcji Członków Zarządu Stowarzyszenia Wiosna, przestały z chwilą złożenia rezygnacji pełnić swoje funkcje,

- oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia wywołują swój skutek z chwilą ich złożenia, zaś dla skuteczności ich złożenia nie jest wymagana zgoda jakiegokolwiek organu Stowarzyszenia, gdyż żaden organ Stowarzyszenia nie może zmuszać osoby fizycznej do zasiadania w organie tego Stowarzyszenia wbrew woli tej osoby i pomimo złożenia przez nią rezygnacji,

- byli troje Członkowie Zarządu Stowarzyszenia przekazali do mediów informacje o swojej rezygnacji oraz nie protestowali, gdy media upubliczniły te informacje, potwierdzające w ten sposób, iż od dnia 4 lutego br. nie są Członkami Zarządu,

- brak jest podstaw prawnych do twierdzenia, iż wskazane trzy osoby mogły cofnąć swoje rezygnacje po tym, gdy dotarły one już do Stowarzyszenia, zgodnie bowiem z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli można odwołać tylko do momentu jego dojścia do adresata,

- wskazane trzy osoby w żadnym wypadku nie były zatem uprawnione do przyjęcia do Stowarzyszenia nowych Członków,

- wzięcie udziału w spotkaniu w dniu 11 lutego 2019 roku przez osoby, które rzekomo, niezgodnie z prawem, stały się Członkami Stowarzyszenia w okresie między 4 a 11 lutego 2019 roku, wskazuje, iż spotkanie to nie było ważnym Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia; to z kolei powoduje, iż uchwały podjęte na tym spotkaniu nie mają mocy prawnej i nie są uchwałami Zebrania Członków Stowarzyszenia Wiosna,

- nie doszło zatem do wyboru Pani Joanny Sadzik na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,

- jedynym Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Wiosna jest obecnie ks. Grzegorz Babiarz.

Legalnie wybrane w dniu 4 lutego br. władze Stowarzyszenia Wiosna podejmą wszelkie kroki prawne w celu uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz w celu zablokowania działań osób, które podają się za władze Stowarzyszenia, lecz nimi nie są.

Adw. Paweł Kusak
- pełnomocnik ks. Grzegorza Babiarza
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wiosna
https://kusakkancelaria.pl

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy