Andrzej Zoll profesorem honorowym UJ

Bogdan Gancarz Bogdan Gancarz

publikacja 27.11.2018 14:21

Wybitny prawnik został dziś wyróżniony w Krakowie. W trakcie uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał tytuł profesora honorowego uczelni.

Andrzej Zoll profesorem honorowym UJ Uroczystość nadania Andrzejowi Zollowi tytułu profesora honorowego odbyła się w średniowiecznej auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego Grzegorz Kozakiewicz

Ów tytuł jest szczególną formą wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla naszej społeczności akademickiej - powiedział w auli Collegium Maius UJ prof. Wojciech Nowak, rektor uniwersytetu.

Z wnioskiem o nadanie profesury honorowej dla 76-letniego prof. Zolla, znawcy prawa karnego i wieloletniego wykładowcy UJ, wystąpiły Rady Wydziałów Prawa oraz Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Wniosek motywowano dużym wkładem prof. Zolla do nauki prawa karnego, w tym w tworzenie krakowskiej szkoły tego prawa. Podkreślono także znaczenie jego działalności publicznej, m.in. jako rzecznika praw obywatelskich oraz sędziego i prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

- Prof. Zoll to postać wielobarwna, wpisana nie tylko w historię UJ, ale i we współczesną historię Polski - zaznaczył w laudacji prof. Piotr Kardas, prawnik, uczeń nowego profesora honorowego. Podkreślił jego duże osiągnięcia w sferze naukowej, dydaktycznej, publicznej oraz praktyczny wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Profesor honorowy odniósł się zaś do problemów, które spotyka się obecnie w Polsce w 100 lat od odzyskania niepodległości oraz 29 lat od obalenia systemu komunistycznego i rozpoczęcia odbudowy demokratycznego państwa prawa. - Dziś zapomina się, jaki był wówczas bilans otwarcia, nigdy do końca zresztą nieprzeprowadzony. Dotyczy to zarówno pierwszych lat odzyskanej niepodległości, jak i pierwszych lat budowy demokracji. Brak tego bilansu pozwalał i nadal pozwala politykom, szczególnie sprawującym dzisiaj władzę, kwestionować dotychczasowy dorobek nieodległej Rzeczypospolitej - zaznaczył prof. Zoll. Uznał okres po 1989 r. za jeden z najbardziej twórczych.

Wyraził zaniepokojenie tym, że współczesny podział polityczny, "a w szczególności jego skala i intensywność, stanowią dzisiaj zagrożenie dla rozwoju Polski w przyszłości". Odnosząc się do zachodzących obecnie zmian w sferze publicznej, w tym prawnej, zaznaczył, że "żadna wolność i żadne prawo nie może sprzeciwiać się godności człowieka".

Zastanawiał się także, "w jaki sposób możemy pokazać nasz patriotyzm, nasze przywiązanie do ojczyzny". - Żyjemy w kraju, którego losy zależą od naszej mądrości i umiejętności patrzenia ku dobru wspólnemu - powiedział prof. Zoll. Troskę o dobro wspólne uznał za wyznacznik patriotyzmu współczesnego. Stwierdził także, że dla każdego jest miejsce w Rzeczypospolitej i winien on zastanowić się, co może wnieść na rzecz dobra wspólnego.

Andrzej Zoll urodził się 27 maja 1942 r. w Sieniawie. Wywodzi się z rodziny wybitnych prawników, którzy niegdyś byli rektorami i dziekanami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lata dzieciństwa spędził w Warszawie. W 1964 r. ukończył studia prawnicze na UJ i z tą uczelnią związał swój życiorys naukowy. Do 2013 r. kierował Katedrą Prawa Karnego. Opublikował ponad 150 prac naukowych dotyczących głównie prawa karnego, lecz także konstytucyjnego i filozofii prawa. Jest współtwórcą obowiązującego obecnie Kodeksu karnego. W latach 2000-2006 był rzecznikiem praw obywatelskich. Wybrany w 1989 r. sędzią Trybunału Konstytucyjnego był od połowy listopada 1993 do początków grudnia 1997 r. prezesem tego trybunału.