Kocham. Jak to trudno powiedzieć!

Masz sympatię, bardzo ci na niej zależy, ciągle myślisz tylko o nim (o niej), szukasz sposobów na niekonwencjonalne okazanie uczuć? Pomogą ci w tym walentynki.

KONKURS WALENTYNKOWY
"Kocham. Jak to trudno powiedzieć"

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Instytut Gość Media.

Adres organizatora: Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11.

Termin rozpoczęcia konkursu: 8.02.2016 r.

Termin nadsyłania prac: 14.02.2016 r.

Termin zakończenia konkursu: 16.02.2016 r.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do użytkowników serwisu internetowego gosc.pl. oraz słuchaczy Radia eM 107,6 FM. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:

 • Do konkursu mogą przystąpić tylko osoby pełnoletnie.
 • Konkurs jest skierowany przede wszystkim do małżonków, ale również do narzeczonych oraz osób, które chcą wyznać komuś miłość.
 • Pracę konkursową należy przesłać zgodnie z zasadami konkursu opisanymi w punkcie III regulaminu.
 • Uczestnicy mogą być wyłącznie osobami fizycznymi. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Gość Media oraz osoby z nimi spokrewnione.
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych prac. Redakcja nie odsyła nadesłanych prac.
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.
 • Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Udział w konkursie następuje poprzez nadesłanie pracy, zwanej w dalszej części Regulaminu Walentynką, na adres wskazany w "Postanowieniach ogólnych" regulaminu.
 2. Termin nadsyłania prac konkursowych: od 08.02.2016 (godz. 11.00) do 14.02.2016 (godz. 22.00).
 3. Walentynka stanowić powinna plik w formacie JPG wielkości nie większej niż .5 MB przesłane na konto mailowe: krakow@gosc.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: "Konkurs walentynkowy". Jeśli uczestnik konkursu korzysta z przygotowanego przez organizatora szablonu Walentynki, ma ona format PNG lub JPG.
 4. Głównym elementem Walentynki, który podlega ocenie internautów oraz jury, jest treść stanowiąca wyznanie uczucia sympatii lub miłości drugiej osobie, płci przeciwnej.
 5. Szablony Walentynek, z których uczestnicy konkursu mogą (lecz nie muszą) skorzystać, są do pobrania na diecezjalnych stronach internetowych gosc.pl.
 6. W wiadomości, której załącznik stanowić będzie Walentynka, muszą być dołączone następujące dane: imię i nazwisko autora pracy konkursowej, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.
 7. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie (w terminie od godz. 11.00 8 lutego do godz. 22.00 14 lutego).
 8. 13 lutego (sobota) o godz. 11.00 nadesłane wcześniej Walentynki zostaną opublikowane na stronach diecezjalnych gosc.pl.
 9. Uczestnicy, których Walentynki w poszczególnych diecezjach zebrały największą liczbę głosów internautów, 16 lutego zostaną ogłoszeni jako laureaci konkursu i otrzymają nagrodę.
 10. Spośród wszystkich nagrodzonych Walentynek (laureaci diecezjalni) jury wybierze najlepszą Walentynkę w Polsce, a jej nadawca otrzyma Grand Prix. Zwycięzca zostanie ogłoszony także 16 lutego.
 11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo, na etapie trwania konkursu, do podjęcia decyzji o odwołaniu konkursu w poszczególnych oddziałach gosc.pl, jeśli do soboty 13 lutego, do godziny 9.00, na konkurs nie zostaną przesłane minimum trzy prace.
 12. 13 lutego na antenie Radia eM zostaną odczytane wybrane przez redaktorów radia Walentynki, które do tego czasu zostały przesłane na adres organizatora konkursu.
 13. Nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 14. Organizator ma prawo odmówić publikacji Walentynki w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z prawem, narusza prawa osób trzecich, jej poziom techniczny nie jest odpowiedni lub jej treść czy forma graficzna zostanie zakwestionowana przez organizatora.

IV. JURY

W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby:

 • Jacek Szczepanik (przewodniczący) - kierownik Sekretariatu Dodatków Diecezjalnych GN,
 • Franciszek Kucharczak - redaktor naczelny portalu gosc.pl,
 • Paweł Lis - kierownik Działu Promocji Instytutu Gość Media,
 • Barbara Jaworska - zastępca kierownika Sekretariatu Dodatków Diecezjalnych GN.

VI. NAGRODY

 1. Organizator przyzna po jednej nagrodzie dla laureatów, których Walentynki otrzymają najwyższą liczbę głosów w poszczególnych oddziałach diecezjalnych gosc.pl. Nagrodą będzie książka "Jak powiedzieć KOCHAM CIĘ", której autorem jest Josh McDowell.
 2. Grand Prix za najlepszą Walentynkę w Polsce to kolacja dla dwóch osób. Wartość nagrody to 150 zł. Informacja o miejscu i terminie kolacji zostanie podana zwycięzcy drogą mailową lub telefoniczną.
 3. Imiona i nazwiska wszystkich laureatów zostaną opublikowane na stronach gosc.pl.
 4. Laureat konkursu otrzyma nagrodę za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 2 tygodni od rozstrzygnięcia konkursu, na adres wskazany przez laureata. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata konkursu, jego prawo do nagrody wygasa.

VII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na wykorzystanie nadesłanego zdjęcia do celów promocyjnych Instytutu Gość Media. Za cele promocyjne przyjmuje się publikacje zdjęć w internecie oraz we wszelkich materiałach drukowanych służących w przyszłości do celów promocyjnych Instytutu Gość Media, tj. "Gość Niedzielny", Radio eM, wiara.pl i "Mały Gość Niedzielny".
 2. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości na stronie gosc.pl.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uczestników przekazane organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Ankiety, doręczenia nagrody zwycięzcom Ankiety i innych celów wynikających wprost z niniejszego regulaminu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody.
 4. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 5. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.
 6. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.
 7. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.
 8. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
 9. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: promocja@igomedia.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.
 10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.
« 1 2 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..